General Terms aval wealth management ltd

GENERAL TERMS

Lisätietoja antaa Anders af Hällström.

SFDR tiedonanto

 

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintotapaan (ESG) liittyvää tapahtumaa tai tilannetta, joka voi toteutuessaan aiheuttaa olennaisen negatiivisen vaikutuksen sijoituksen arvoon. Aval Wealth Management Oy (”AVAL”) tiedostaa, että sen sijoitustoimintaan sekä tarjottaviin sijoituspalveluihin voi liittyä kestävyysriskejä ja niillä voi toteutuessaan olla vaikutuksia sijoituskohteiden tuottoon. AVAL ei toistaiseksi suorita tarkkaa arviointia kestävyysriskien todennäköisistä vaikutuksista sijoituskohteiden tuottoon. Kestävyysriskien mahdollisten tuottovaikutusten suuruuteen vaikuttaa monta tekijää kuten esimerkiksi sijoituksen aikahorisontti, maantieteellinen jakauma ja toimialajakauma. Kestävyysriskit voivat kuitenkin vaikuttaa sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten myös niiden tuottoon negatiivisesti tai positiivisesti. AVAL:in osalta kestävyysriskit pääosin kohdistuvat suoraan niihin rahoitusvälineisiin, joita se sijoitusneuvonnassa tai omaisuudenhoidossa tarjoaa. Tällöin kestävyysriskien huomioimisen tapa ja laajuus vaihtelevat aina rahoitusvälinekohtaisesti.

Uskomme, että vastuullisesti toimivat yhtiöt tulevat menestymään pitkällä aikavälillä muita paremmin. Sen vuoksi vastuullisuuskysymykset ovat tärkeitä valitessamme sijoituskohteita omaisuudenhoitoasiakkaillemme ja antaessamme sijoituskohteiden valintaan liittyvää neuvontaa. Huomioimme kestävyysriskit osana normaalia sijoituskohteita koskevaa due diligence -käytäntöämme noudattamalla seuraavia periaatteita ja menetelmiä:

Kun analysoimme sijoituskohteiden yhtiökohtaisia riskejä, huomioimme vastuullisuustekijät osana kokonaisuutta ja seuraamme vastuullisuustekijöitä taloudellisen analyysin ja lukujen rinnalla. Kestävyystekijät vaikuttavat yritysten kasvumahdollisuuksiin, kustannuksiin sekä mainearvoon ja ovat siten olennaisia sijoitusten tuotto-odotuksen ja riskien kannalta. Otamme huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kestävyysnäkökulmat. Sijoituskohteen vastuullisuusanalyysin pohjana käytetään julkisista lähteistä kerättyjä tietoja, kuten yhtiöiden julkaisemien vastuullisuusraportteja ja ulkopuolisia kestävyysriskiarviointeja. Sijoitusten monitorointi vastuullisuuden näkökulmasta on jatkuvaa, ja sijoituskohteiden uutisvirtaa seurataan päivittäin.

Vähimmäisvaatimuksena on, että kohdeyhtiöt noudattavat lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia liittyen ihmisoikeuksiin, työvoimaan, korruptioon ja kestävään kehitykseen. Mikäli epäkohtia yritysten toiminnassa epäillään olevan, pyritään selvittämään mitä kohdeyrityksessä asialle aiotaan tehdä ja seurataan, toteutetaanko asian korjaamiseksi tehtyä suunnitelmaa. Mikäli yhtiö rikkoo jatkuvasti näitä normeja, voidaan yhtiö poissulkea sijoituskohteista.

Edellytämme vastuullisuuden huomioimista myös yhteistyökumppaneiltamme koskien sijoituksia kaikissa omaisuuslajeissa. Ulkoisten rahastojen ja varainhoitajien hallinnoimien sijoitustuotteiden valinnassa ja seurannassa vastuullisuusanalyysi keskittyy sijoitusprosessiin ja raportointiin. Pidämme myönteisenä varainhoitajilta sitoutumista YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI) tai omaisuuslajikohtaiseen vastaavaan aloitteeseen. AVAL on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (The UN Principles for Responsible Investment, PRI) vuonna 2022 ja sitoutunut näin edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassaan.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 (”Tiedonantoasetus”) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen ilmoitus.

AVAL ei toistaiseksi ota huomioon sijoituspäätöstensä haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin siten, että se voisi Tiedonantoasetuksen 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla ilmoittaa sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. AVAL on tehnyt tämän päätöksen, koska sen sijoitusstrategian mukaisista sijoituskohteista ainakin osa on luonteeltaan sellaisia, että niiden osalta ei ole mahdollista toteuttaa haitallisia kestävyysvaikutuksia koskevaa due diligence -prosessia sillä yksityiskohtaisella tasolla, jota Tiedonantoasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään. AVAL seuraa jatkuvasti teknisiä mahdollisuuksia sijoituskohteiden pääasiallisten haitallisten vaikutusten arviointiin, mittaamiseen ja raportointiin. Kun AVAL katsoo, että Tiedonantoasetuksen ja sen teknisten standardien mukaiset mittaukset voidaan sijoituskohteista tehdä vaaditulla tarkkuudella ja, että niihin liittyvät kustannukset ovat oikeassa suhteessa raportointiin, AVAL päivittää pääasiallisten haitallisten vaikutuksien arviointia koskevan politiikkansa vastaavasti. AVAL ottaa pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset huomioon sijoitusneuvonnassa ja omaisuudenhoidossa siten, että asiakas määrittää, sisällytetäänkö hänelle annettavaan suositukseen tai sijoituksiin tuotteita, joiden sijoitustoiminnassa ne ovat huomioitu. Sijoitustuotteita ei aseteta etusijajärjestykseen pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimisen osalta.

AVAL:in palkitsemisjärjestelmä on johdonmukainen kestävyysriskien huomioonottamisen kanssa. AVAL:in palkitsemista koskeviin periaatteisiin sovelletaan vaatimuksia, joiden mukaan palkitsemisen tulee olla johdonmukaista yhtiön kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa. Palkitsemista koskevat periaatteet ja menettelytavat eivät ole ristiriidassa yhtiön kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden kanssa. AVAL ei ole ottanut käyttöön sellaista muuttuviin palkkioihin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää, jossa kestävyysriskit tulisi huomioida.

 

 

 

Osakkeenomistajien oikeuksia koskeva direktiivi (2017/828)

Aval WM pyrkii osallistumaan yhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa sijoittajien etuja on suojeltava. Tarvittaessa Aval WM voi äänestää myös valtuutuspalvelun (proxy) avulla.

Aval WM pitää yhtiökokouksissa erityisen tärkeänä sijoittajien etuja koskevia kysymyksiä. Tällaisia ​​kysymyksiä ovat esimerkiksi;

  • yrityksen pääomarakenne
  • palkitsemisjärjestelmä
  • hallituksen nimittäminen ja kokoonpano
  • ESG-asiat
  • läpinäkyvät vaikuttamismahdollisuudet ja nimitysprosessit

 

Jos katsotaan, ettei yhtiön hallinnointi ole toivotulla tasolla, Aval WM yrittää vaikuttaa yhtiöön ja / tai sen johtoon muutosten aikaansaamiseksi. Tällaisissa tapauksissa voidaan tehdä myös yhteistyötä muiden osakkeenomistajien kanssa. Yhtiö voi myös arvioida, että yhtiön omistamisesta luopuminen palvelee sijoittajien etu paremmin kuin omistuksen jatkaminen.

Aval RTS 28 -raportointi