ALLMÄNNA VILLKOR AVAL AB

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR (Mars 2024)

1. Sekretessåtagande

Aval förbinder sig att behandla all kundinformation strikt konfidentiellt och inte yppa den för tredje part förutom i den utsträckning uppdraget, lag eller myndighet detta uttryckligen förutsätter. Sekretessåtagandet gäller inte allmänt tillgänglig information.

2. Avals ansvar för utförande av uppdrag

Avals totala ansvar för utförande av uppdrag begränsas till 170.000,00 euro. Eventuella krav skall framställas senast inom ett år efter utförande av det uppdrag som kravet gäller. Den övre gränsen på 170.000,00 gäller också då vi agerar å flera olika kunders räkning varvid den omfattar ersättningarna till alla ifrågavarande kunder. Aval ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador eller förluster ej heller för tredje parts förluster eller andra krav. Aval svarar inte för skador som kan uppstå i datakommunikation utom vid fall av grov vårdslöshet.

3. Kundens ansvar för uppgifter

Med undantag av de uppgifter som Aval skäligen bör inhämta vid utförandet av uppdraget, svarar Kunden för att instruktioner och uppgifter som Kunden ger till Aval är riktiga och tillräckliga för uppdragets utförande samt att de tillställts Aval i tid. På anmodan bör Kunden granska dokument som Aval tillställer Kunden för granskning.

4. Uppbevarande av handlingar

Om ej annat överenskommits avhämtar Kunden originalhandlingar vid uppmaning inom skälig tid. Kopior av handlingar uppbevaras av Aval i 5 år.

5. Ansvar för tjänster erbjudna av tredje part

Aval svarar inte för tjänster som Aval förmedlar.

6. Faktureringsprinciper

Avals arvode bestäms för vart och ett uppdrag enligt omfattningen och arten av det arbete uppdraget förutsätter. Dessutom beaktas uppdragets svårighetsgrad samt värdet och betydelsen av det föreliggande intresset. Till arvodet tilläggs eventuella kostnadsutlägg samt tillämplig mvs.

7. Dataskydd

Vid utförande av uppdrag hanterar Aval personuppgifter och uppgifter från offentliga källor. Personuppgifterna kan beröra kunden eller andra personer. Personuppgifterna behandlas enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Tilläggsuppgifter om hantering av personuppgifter hittar du på vår nätsida (www.aval.fi) under Dataskydd.

8. Konsumentskydd

Avals personkunder har rätt att frånträda uppdraget genom att meddela oss skriftligen inom 14 dagar efter att vi har bekräftat uppdraget.

9. Kundidentifiering och penningtvätt

Aval iakttar tillämplig lagstiftning gällande förhindrande av penningtvätt.

10. Tillämplig lag och avgörande av tvister

Meningsskiljaktigheter som inte kan lösas genom förhandlingar avgörs i skiljeförfarande av tre skiljemän enligt reglerna för Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut med tillämpning av finsk materiell lag.