Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Vi uppmanar dig att läsa dessa användarvillkor noggrant eftersom de tillämpas på all användning av denna webbsida.

Dessa webbsidor ägs och upprätthålls av:

Aval Ab Södra kajen 6 A 9 a
00130 HELSINGFORS
FO-nummer 0733532-1

och

Aval Wealth Management Ab
Södra kajen 6 A 8 a
00130 HELSINGFORS
FO-nummer 2176759-3
(härefter tillsammans ”Aval”).

Dessa användarvillkor tillämpas på alla Avals webbsidor och användningen av deras innehåll, om inte annat särskilt framgår.

Finansinspektionen har utfärdat verksamhetstillstånd för tillhandahållande av investeringstjänster för Aval Wealth Management Ab i Finland.

Utöver dessa användarvillkor, tillämpas på användningen av Avals tjänster även separata villkor, såsom villkor för tjänster som erbjuds av Aval Wealth Management Ab. Ifall det finns diskrepans mellan innehållet i användarvillkoren och villkoren för tjänsterna, ska villkoren för tjänsterna tillämpas.

Användaren av denna webbsida godkänner och förbinder sig att följa dessa användarvillkor och villkoren för tjänsterna, samt gällande lagstiftning och god sed. Om användaren inte vill godkänna dessa användarvillkor har användaren ingen rätt att använda webbsidan.

Webbsidans innehåll och rättigheter

 

Syftet med webbsidan är att ge information om de tjänster Aval erbjuder och webbsidans innehåll är framställt endast i informationssyfte. Aval förbehåller sig rätten att ändra webbsidan eller ändra tillgången till den när som helst utan separata anmälan.

Användaren av denna webbsida ges en begränsad användarrätt till webbsidans innehåll i enlighet med dessa villkor. Tjänsterna får användas endast för privat, icke-kommersiellt bruk. Aval tillåter att delar av webbsidans innehåll sparas och skrivs ut, men endast för privat bruk. Användaren får inte göra ändringar i informationen som presenteras på denna webbsida utan Avals på förhand och skriftligen utfärdade tillstånd.

Aval äger de immateriella rättigheterna till allt innehåll på denna webbsida, om inte annat särskilt framgår. Tillgång till webbsidan kan inte indirekt eller på något annat sätt tolkas som att en licens eller annan användarrätt beviljas till något av de märken som framställs på webbsidan.

Ansvarsbegränsning

 

Aval strävar efter att hålla webbsidans innehåll uppdaterat och korrekt, men Aval ger ingen direkt eller indirekt garanti för att informationen på sidan eller information som kan nås genom sidan är tillgänglig, korrekt, exakt eller tillförlitlig eller någon övrig garanti för dess innehåll.

Inget av det innehåll som framställs genom denna webbsida ska ses som ett erbjudande eller uppmaning till någon form av köpe- eller försäljningsbeslut eller någon annan form av uppmuntran till placeringsåtgärder för något investeringsobjekt. Placeraren ska fatta varje enskilt placeringsbeslut självständigt och på sitt eget ansvar. Aval och dess koncernbolag ansvarar inte för ekonomisk förlust eller indirekt eller direkt skada som eventuell följd av placerings- eller övriga beslut som fattats med grund i informationen på denna webbsida.

Aval ger inga garantier om skyddet av denna webbsida. Aval garanterar inte heller att webbsidans innehåll fortlöpande är tillgängligt och kompatibelt med användarens utrustning som används för att besöka webbsidan. Användaren bär själv ansvaret för att försäkra en oavbruten nätförbindelse samt för att utrustningen som används för att besöka webbsidan är säker och fungerande.

Aval ansvarar inte för direkt, indirekt, medelbar eller omedelbar skada som orsakas av användningen av webbsidan eller dess innehåll, eller som orsakats av att webbsidan och dess innehåll inte varit tillgänglig, oberoende av om skadorna grundar sig på avtal, överträdelse av rättighet, vårdslöshet eller någon annan grund, även om Aval skulle ha blivit informerat om en sådan skada på förhand. Avals ansvar begränsas under alla omständigheter till de gränser som fastställs i tvingande lagstiftning.

Dataskydd

 

För alla personuppgifter som Aval samlar in tillämpas Avals vid tidpunkten gällande dataskyddsbeskrivning. Den här webbsidan använder inte cookies.

Kommunikation med Aval

 

Säkerheten för e-post som skickas via öppna informationsnätverk kan inte garanteras. Aval ansvarar inte för skador som orsakas meddelandets avsändare eller en tredje part till följd av att ett meddelande skickats via öppna informationsnätverk.

Tillämplig lag

 

Dessa villkor är uppgjorda på finska och översatta till andra språk. I fall det förekommer diskrepans mellan språkversioner, ska den finska versionen ges företräde. Dessa villkor är uppgjorda under och på dessa villkor tillämpas Finlands lag.