General Terms aval wealth management ltd

GENERAL TERMS

Tilläggsinformation ges av Anders af Hällström.

SFDR meddelande

 

Med hållbarhetsrisk avser en händelse eller situation relaterad till miljö, socialt ansvar eller styrning (ESG) som, om den materialiseras, kan ha en väsentlig negativ effekt på värdet av en investering. Aval Wealth Management Ab är medveten om att dess investeringsverksamhet och de investeringstjänster som erbjuds kan innebära hållbarhetsrisker och, om de materialiseras, kan påverka avkastningen på investeringarna.

Vi tror att ansvarsfulla företag kommer att vara mera framgångsrika på lång sikt. Därför är ansvarsfrågor viktiga när vi väljer investeringar för våra kapitalförvaltningskunder och när vi ger råd vid valet av investeringar. Vi betraktar hållbarhetsrisker som en del av vår normala due diligence-policy för investeringar genom att följa följande principer och metoder:

När vi analyserar företagsspecifika risker inkluderar vi hållbarhetsrisker som en integrerad del av analysen och övervakar hållbarhetsfaktorer tillsammans med finansiell analys och siffror. Hållbarhetsfaktorer påverkar företagens tillväxtmöjligheter, kostnader och anseende och är därför väsentliga för förväntad avkastning och risk för investeringar. Vi tar hänsyn till miljö-, social- och samhällsfrågor. Vår hållbarhetsanalys baseras på offentligt tillgänglig information, såsom hållbarhetsrapporter som publicerats av företag och tredjeparts hållbarhetsbedömningar. Hållbarhetsriskerna med investeringarna övervakas kontinuerligt, nyhetsflödet från investeringsmålen övervakas dagligen.

Minimikravet är att målföretagen inte bara följer lagstiftningen utan också internationella standarder och avtal som rör mänskliga rättigheter, arbete, korruption och hållbar utveckling. Om det finns misstankar om administrativt missförhållande i företagens verksamhet är målet att ta reda på vad målföretaget avser att göra i ärendet och att övervaka om planen för att avhjälpa ärendet genomförs. Om företaget kontinuerligt bryter mot dessa standarder kan företaget uteslutas från investeringarna.

Vi kräver att våra samarbetspartners överväger hållbarhet när det gäller investeringar i alla tillgångsslag. I urvalet av tredjepartsfonder och kapitalförvaltare fokuseras hållbarhetsanalysen på investeringsprocess och rapportering. Vi välkomnar fondförvaltarnas engagemang för FN: s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) eller ett liknande initiativ efter tillgångsslag.

Meddelande enligt artikel 4.1 b Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrapportering inom sektorn för finansiella tjänster (“SFDR”).

Aval Wealth Management Ltd (”AVAL”) beaktar för tillfället inte EU: s kriterier för miljömässigt hållbar ekonomisk verksamhet för att kunna meddela huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer för sina investeringar i enlighet med artikel 4 i SFDR eller information som anges i punkt 2 i artikel 4. AVAL har fattat detta beslut eftersom åtminstone en del av investeringarna i investeringsstrategierna är av sådan karaktär att det inte är möjligt att genomföra due diligence-processen på den detaljnivå som krävs enligt SFDR artikel 4.1 stycke 1 a. Dessutom förbereder de europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) i detta skede endast tekniska standarder för att fastställa innehållet, presentationen och metoden för den kommunikation som avses i SFDR. AVAL kommer att utvärdera ärendet när ovan nämnda slutliga tekniska standarder och tidsplanen för deras genomförande är kända.

 

Direktivet om aktieägarnas rättigheter (2017/828)

Aval AM strävar att delta i de bolags bolagsstämmor där placerarnas intresse behöver skyddas. Vid behov kan Aval AM även rösta med hjälp av ombud via fullmakt (proxy).

På bolagstämmorna fäster Aval AM särskild vikt i frågor som gäller placerarnas intresse. Sådana frågor gäller exempelvis;

  • bolagens kapitalstruktur
  • belöningssystem
  • utnämning och sammansättning av styrelsen
  • ESG-frågor
  • transparenta påverkningsmöjligheter och utnämningsprocesser

 

Anses det att något av de innehavda bolagens ägarstyrning och förvaltning inte är önskvärt, försöker Aval AM påverka bolaget och/eller dess ledning för att åstadkomma förändringar. I sådana fall kan även samarbete med andra aktieägare förekomma. Bolaget kan även bedöma att det tjänar placerarna bättre att avstå innehavet

rts 28 2021 svenska